Vòng lặp While trong python

Vòng lặp While trong python

Python có nhiều công cụ và tính năng có thể giúp bạn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Một trong những tính năng đó là vòng lặp.

Vòng lặp là một tính năng hữu ích và được sử dụng thường xuyên trong tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện đại.

Vòng lặp rất hữu ích khi bạn muốn tự động hóa một tác vụ lặp đi lặp lại cụ thể mà không cần copy paste đoạn code đó thành nhiều lần.

Có hai loại vòng lặp được tích hợp trong Python:

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while

Trong bài này, bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp while.

Vòng lặp while trong Python là gì? Định nghĩa cho người mới bắt đầu

Vòng lặp while lặp lại một khối mã với số lần chưa biết trước cho đến khi một điều kiện không còn được đáp ứng nữa. Vì vậy, vòng lặp while rất hữu ích khi bạn không biết mình muốn một khối mã thực thi trước bao nhiêu lần.

Vòng lặp while lặp lại khối mã dựa trên điều kiện Boolean đã cho. Điều kiện Boolean là một điều kiện đánh giá đúng (True) hoặc sai (False).

Vòng lặp while sẽ luôn kiểm tra điều kiện trước khi chạy. Nếu điều kiện đánh giá là True, thì vòng lặp sẽ chạy và tiếp tục chạy mã trong khi điều kiện vẫn là True.

Cú pháp

Cú pháp chung để viết một vòng lặp while trong Python:

Python
while condition:
  # some code

Trong khi điều kiện là True, mã bên trong phần thân của vòng lặp while sẽ thực thi. Mã bên trong phần thân sẽ tiếp tục thực thi cho đến khi điều kiện không còn được đáp ứng và đánh giá là False.

Ví dụ:

Python
secret_keyword = "Python"

user_input = input("Please enter the secret keyword: ").capitalize()

while user_input != secret_keyword:
  user_input = input("Please enter the secret keyword: ").capitalize()

Cách hoạt động của ví dụ này là nếu người dùng nhập chuỗi ‘Python’, vòng lặp sẽ kết thúc và chương trình sẽ dừng lại. Tuy nhiên, nếu chuỗi mà người dùng nhập vào không bằng ‘Python’, vòng lặp sẽ tiếp tục.

Vòng lặp while True trong Python là gì?

Về cơ bản, vòng lặp while True là một vòng lặp với điều kiện True và do đó chạy không ngừng. Nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bạn buộc nó phải dừng lại.

Python
while True:
  print("I am always true")

Đây là vòng lặp vô hạn. Cách để thoát khỏi vòng lặp là bằng cách gõ Control C.

Ví dụ

Python
i = 0

while True:
  print(i)
  i = i + 1

Trong ví dụ này, i sẽ tiếp tục tăng thêm một qua mỗi vòng lặp – không có điều kiện dừng.

Để ngăn vòng lặp này trở thành vô hạn, ta có thể sử dụng kết hợp if và break. Câu lệnh if kiểm tra xem i có bằng 5. Nếu đúng, thì vòng lặp sẽ kết thúc nhờ câu lệnh break bên trong câu lệnh if.

Python
i = 0

while True:
  print(i)
  i = i + 1

  if i == 5:
    break

Tham khảo thêm các khóa học của tôi về python:

– Học python căn bản thông qua lập trình 1 game – –

– Phân tích dữ liệu với numpy, pandas và matplotlib – –

Leave a Reply